Topic outline

 • General

  PIS

  osnova

  1. ÚVOD DO PŘEDMĚTU

  Anotace: 

  Předmět Přenosové informační systémy (PIS) je rozdělen do dvou oddělených úrovní nazvaných nižší (teoretické) a vyšší (spíše praktické) , odpovídající dvěma ročníkům SŠ. Studijní materiál je zaměřen na kabelové, pozemní a družicové spojovací a přenosové systémy převážně číslicového charakteru. Určujícími prvky těchto systémů jsou: zdroj zprávy, komunikační kanál a příjemce přenášené informace. Samotný úvod je věnován základním poznatkům z teorie informace (její kvantifikaci, zdrojovému a kanálovému kódování), seznámení s možnostmi a limity přenosů informací komunikačním kanálem s vysokou věrností, uměním obnovy přenesené informace na přijímací straně a stanovením podmínek, kladených na přenášený signál. Součástí daného předmětu jsou ukázky a praktická měření na satelitním. kanálu, projektování bezdrátového kanálu, návrh anténního rozvodu, apod.. Studijní materiál je třeba chápat jen jako úvodní text k základní literatuře [1]. K lepšímu pochopení teoretických principů je výklad prokládán řadou ilustračních obrázků

  Cíl předmětu:

  Student získá informace o principech přenosu informace v metalických, optických, bezdrátových a přístupových sítích, používaných technologiích. Porozumí vzniku elektrického signálu a jeho úpravě pro přenos v různých prostředích. Jsou to zejména systémy optické a mobilní komunikace, GPS, digitální rozhlasové a televizní vysílání (DAB, DVB), družicová mobilní komunikace. Seznámí se základními principy jejich konstrukce, exploatace a diagnostiky. Konkrétním cílem předmětu je poznávání způsobů kódování a dekódování zpráv a signálů s cílem jejich přenášení různými komunikačními kanály, srovnávání těchto způsobů z hlediska účinnosti, poruchové odolnosti a složitosti. Student získá i základní informace z oblasti kvality služby a bezpečnosti, které patří k znalostnímu profilu zaměření PIS. Obecným cílem předmětu tedy je seznámit se s problematikou konstrukce moderních digitálních spojovacích a přenosových zařízení a základy jejich obsluhy a údržby.

             Obsah

   Úvod do teorie informace a kódování (3roč. -nižší úroveň)

  1. Informační význam zprávy

  • základní poznatky z teorie informace.

  1. Měřitelnost množství informace

  • kvantifikace informace, realita jako množina stavů,
  • kvantitativní vyjádření množství informace na základě pravděpodobnosti,
  • Příklad informačního obsahu konkrétní zprávy
  1. Sdělovací informační systém

  • Informační kapacita soustavy podle Hartleye
  • fyzikální a informační rozhraní, překódování zpráv na rozhraní.
  1. Sdělovací řetězec

  • Shannonova koncepce informačního systému.
  1. Elektrický signál jako nosič informace

  • Ideální a reálný (šumový) kanál, parametry signálů analogových a digitálních
  • Vznik signálu PCM ve třech krocích.
  1. Signál úzkopásmový, širokopásmový

  • Zákl. koncepce přístupu k pásmu B, vs. kapacita kanálu C
  1. Modulační metody signálů

  • Základní pojmy(signály, modulační produkty
  • Rozdělení modulací(analog,digitální,složené,..)
  1. Komunikační kanály

  • Druhy sdělovacích kanálů.
  1. Přenosová kapacita

  • Množství informace ve zprávě v.s. kapacita kanálu
  • Shannon – Hartleyův vzorec pro kapacitu kanálu..
  • Vlivy šumu a poruch na přenášený signál
  1. Kódování detekční, korekční, zpětnovazební a cyklické

  • Základní myšlenka bezpečnostního kódování.
  • Algoritmus detekce chyb.
  • Algoritmus korekce chyb.
  1. Multiplexní techniky(rozdělení, metody)

  • Termín multiplex , analogový a digitální multiplex
  • Princip  metod  TDMA, FDMA, CDMA a jejich užití.
  1. Problematika pevných komunikačních sítí

  • Sítě metalické, bezdrátové, optické, možnosti a limity.

   

             Přenosové informační systémy- (4roč. vyšší úroveň-vybrané kapitoly)

         Annotation:

  Modul je orientován už na praktické aplikace dosud probírané látky. Přehledně popisuje implementaci těchto základních principů do různých oblastí komunikačních technologií, pokud možno jejich nejnovějších generací a typů a přibližuje jejich charakteristiky.

         Cíle:

    Student se přehledně seznámí s problematikou IKTa sítí , získá konkrétní představu o funkčním uspořádání moderních komunikačních sítí a principu činnosti jejich jednotlivých částí.Výklad se v rámci modulu odvíjí od nižších generací k nejnovějším.

   

  1. Vznik a šíření elektromagnetického pole, antény

  • Základní poznatky z teorie EMP, pojem vlnová délka λ
  • Antény a jejich parametry, napáječe.
  • Praktický projekt (energetická bilance) bezdrátového komunikačního kanálu
  1. Celulární mobilní radiokomunikační systémy 4.G

  • Princip celulárních  sítí GSM.
  • Čtyři generace mobilních telefonů a jejich rozdíly, rozbor 4.G LTE(-A)
  1.  Družicové komunikační systémy

  • Specifika druž. komunikace, možnosti a limity
  1. Družicová navigace (Navstar Glonass, Galileo)

  • Specifika druž. komunikace, možnosti využití  a limity
  1. Technologie digitální televize DVB

  • Specifika vzniku a distribuce TV multiplexů S,T,C; možnosti hybridní TV
  • Projekt distribuční sítě (rozvodu) metalické, event.optické.
  1. Zpracování multimédií

  • Teorie zpracování signálů v multimédiích: syntéza řeči, rozpoznaní řeči a obrazu.
  1. Radiová lokace a její aplikace

  • Základní principy a možnosti aplikace v průmyslu, medicíně, zemědělství ,..
  1. Měřící metody v digitální komunikaci

  • Měření základních parametrů  a spektra signálů

   

 • VZNIK A PŘENOS INFORMACE

  Obsah tématu

  1. ,,,,,
  2. ......