Anotace: předmět „Přenosové informační systémy“ (PIS) je zaměřen na moderní digitální komunikační systémy. Nabízí využití základních myšlenek informatiky v současných i perspektivních komunikačních systémech. Je zaměřen na technologie kabelové, mobilní, pozemní i družicové, systémy spojovací a přenosové. Jejími určujícími prvky jsou: zdroj zprávy- komunikační kanál - příjemce přenášené informace. Důraz klade na propojení teorie s praxí. Výklad je doplněn ukázkami a experimenty nejen ve virtuálním prostředí MatLab, ale i v reálných komunikačních kanálech. Úvodní část studia je věnována základním poznatkům z teorie informace, seznámením se s možnostmi a limity přenosů informací v komunikačním kanále s vysokou věrností, s uměním obnovy přenesené informace na přijímací straně a stanovením podmínek, kladených na přenášený signál. Vyšší úroveň je orientována na praktické aplikace probrané látky. Popisuje implementaci těchto principů do různých komunikačních technologií, zpravidla nejnovějších generací a typů. Student získá konkrétní představu o funkčním uspořádání moderních komunikačních prostředků a principu jejich činnosti. Součástí daného předmětu jsou ukázky a praktická měření na satelitním. kanálu, projektování bezdrátového kanálu, návrh anténního rozvodu, apod. K lepšímu pochopení teoretických principů jsou materiály prokládány řadou ilustračních obrázků, animací a odkazů.

     Cíl předmětu: Student získá informace o principech přenosu informace v metalických, optických, bezdrátových a přístupových sítích, používaných technologiích. Porozumí vzniku elektrického signálu a jeho úpravě pro přenos v různých prostředích. Jsou to zejména systémy optické a mobilní komunikace, GPS, digitální rozhlasové a televizní vysílání (DAB, DVB), družicová mobilní komunikace. Seznámí se základními principy jejich konstrukce, exploatace a diagnostiky. Konkrétním cílem předmětu je poznávání způsobů kódování a dekódování zpráv a signálů s cílem jejich přenášení různými komunikačními kanály, srovnávání těchto způsobů z hlediska účinnosti, poruchové odolnosti a složitosti. Student získá i základní informace z oblasti kvality služby a bezpečnosti, které patří k znalostnímu profilu zaměření PIS. Obecným cílem předmětu tedy je seznámit se s problematikou konstrukce moderních digitálních spojovacích a přenosových zařízení a základy jejich obsluhy a údržby

 

     Annotation: Subject "Information Transmission Systems" (PIS) is focused on modern digital communication systems. It offers the use of the basic ideas of informatics in existing and future communication systems. It focuses on technology for cable, mobile, terrestrial and satellite radio, switching and transmission systems. Defining elements of these systems are: the source of the message, channel and receiver of the transmission. Emphasis on linking theory with practice. It is complemented by demonstrations and experiments not only in the virtual environment MatLab, but also in real communication channels. Subject (PIS) is divided into two successive lower levels (theoretical) and higher (vocational), corresponding to two years of secondary school.